Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Deelname aan alle activiteiten en gebruik van alle voorzieningen aangeboden door Palestra is geheel voor eigen risico van de sport(st)er. Palestra aanvaardt dien aangaande geen aansprakelijkheid. De sport(st)er dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich, in geval van twijfel, van tevoren medisch te laten keuren. De deal is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen

Artikel 2: Bij het aangaan van deze deal  bent u bekend met het feit dat uw deal, afhankelijk van de gekozen deal, precies 3 of 12 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum. Zegt u uw deal niet 1 maand voor de vervaldatum schriftelijk bij ons op, wordt uw deal automatisch iedere keer met 1 maand verlengd. Uw deal is dan per maand opzegbaar met inachtneming  van 1 maand opzegtermijn. Bij verhuizing is tussentijdse beëindiging van de deal mogelijk wanneer u verhuist buiten een straal van  15 km van Palestra, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Dealswisseling mag plaatsvinden vanaf 3 maanden na inschrijfdatum op voorwaarde dat de nieuwe deal  minimaal dezelfde looptijd heeft. Dealswisseling wordt vastgelegd via een nieuwe overeenkomst.

Artikel 3: De kosten van de deal dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden ‘alle voor de resterende duur  van de deal verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dàgen na opeisbaarheid aan Palestra  te voldoen. Indien Palestra over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De geldende terugboektermijn voor het geïncasseerde bedrag  bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 4: Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd, mag Palestra  een bedrag van € 7,5O administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag opnieuw te incasseren.

Artikel 5: U kunt in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van verzuim door medische oorzaak kan, uitsluitend onder bepaalde door Palestra schriftelijk vastgelegde voorwaarden, de deal tijdelijk worden gedeactiveerd. Dit kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring en bevestiging van het management van Palestra. Palestra behoudt het recht voor tot het niet accepteren van een aanvraag tot deactivering. Deactivering vindt in geen enkel geval plaats met terugwerkende kracht. Deactivering geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie. Bij deactivering wordt de vervaldatum van de deal verlengd.

Artikel 6: Palestra behoudt zich het recht voor om, na voorafgaande kennisgeving, de kosten van de deal tussentijds te wijzigen. Tevens is Palestra gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij het management te melden.

Artikel 7: Jeugddeals:  In het jaar dat jeugdleden een leeftijdsgrens overschrijden en dus ook meer dealkosten dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, worden  deze  nieuwe dealkosten automatisch doorberekend en kan de deal niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 8: Gemiste activiteiten, kunnen binnen de geldende lidmaatschapperiode , overeenkomstig  de geldende deal ingehaald worden. Voor elke deal geldt een  maximaal in te halen aantal workouts.

Artikel 9: Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Palestra. leder lid verplicht zich die in acht te nemen. Daarnaast dient men de instructies van de sportbegeleiders te volgen. Leeft de sport(st)er de huisregels en/of instructies naar het oordeel van Palestra onvoldoende na, kan de sport(st)er tijdelijk dan wel voorgoed van de sportbeoefening worden uitgesloten.

Artikel 10: Palestra  is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

Artikel 11: Op deze deal is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit  deze deal en/of de algemene  voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele deal aan. Aanvaarding van de deal geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van het management van Palestra.